Niebieskie Pudełko Niebieski Konkurs – Regulamin (01.05.2021 – 31.12.2021)

Niebieski Konkurs – Regulamin (01.05.2021 – 31.12.2021)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem konkursu pod nazwą „Niebieski Konkurs”, zwanego dalej „Konkursem” jest Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 71, 01-651 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł, NIP 525-15-68-829, zwana dalej Organizatorem.

 

§ 2

Konkurs trwa od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Okres Konkursowy”) i składa się z miesięcznych edycji konkursowych:
1. I edycja Konkursu: od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. (dalej: „I Edycja Konkursu”);
2. II edycja Konkursu: od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. (dalej: „II Edycja Konkursu”);
3. III edycja Konkursu: od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. (dalej: „III Edycja Konkursu”);
4. IV edycja Konkursu: od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. (dalej: „IV Edycja Konkursu”);
5. V edycja Konkursu: od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. (dalej: „V Edycja Konkursu”);
6. VI edycja Konkursu: od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. (dalej: „VI Edycja Konkursu”);
7. VII edycja Konkursu: od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. (dalej: „VII Edycja Konkursu”);
8. VIII edycja Konkursu: od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (dalej: „VIII Edycja Konkursu”);
przy czym Okres Konkursowy nie obejmuje okresu weryfikacji wszystkich zgłoszeń, wyłaniania wszystkich Laureatów, wydawania wszystkich Nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w Konkursie.

§ 3

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.niebieskiepudelko.pl.

 

§ 4

Konkurs ma na celu promocję uczestnictwa matek i przyszłych matek w programie edukacyjnym „Niebieskie Pudełko”.

 

§ 5

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.
2. Komisja konkursowa wybierać będzie Laureatów każdej miesięcznej edycji Konkursu i przyznawać Nagrody laureatom Konkursu wyłonionym spośród uczestników biorących udział w każdej miesięcznej edycji Konkursu, którzy udzielili najbardziej interesującej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe.

 

§ 6

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu.
2. Uczestnik udzielając odpowiedzi na pytania konkursowe ma obowiązek potwierdzić zapoznanie się i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu, w formie określonej przez Organizatora.

 

§ 7

Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 8

1. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie, kobiety w ciąży i matki, które spełniły łącznie następujące warunki:
– nie później niż 4 tygodnie po urodzeniu dziecka zarejestrowały się w programie „Niebieskie Pudełko” prowadzonym przez Organizatora, z wykorzystaniem udostępnionego przez Organizatora formularza rejestracyjnego, oraz
– udzieliły odpowiedzi na pytania konkursowe, do których link znajduje się na stronie https://niebieskiepudelko.pl/strona/niebieski-konkurs/ po uprzednim zalogowaniu się do serwisu www.niebieskiepudelko.pl
2. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w programie „Niebieskie Pudełko”, udostępnionego na stronie www.niebieskiepudelko.pl albo znajdującego się w poradnikach wydawanych przez Organizatora albo otrzymanego w szpitalu położniczym lub na oddziale położniczym lub w szkole rodzenia.
3. W zgłoszeniu uczestnik jest zobowiązany podać pola zdefiniowane, jako obowiązkowe tj.:
– imię i nazwisko matki,
– datę urodzenia matki,
– imię oraz płeć i datę urodzenia dziecka lub przewidywaną datę porodu,
– adres email,
– numer telefonu,
– miejsce zamieszkania matki (miejscowość, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, numer mieszkania).
4. Podpisując formularz rejestracyjny uczestnik oświadcza, że wszelkie dane i informacje podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, w tym jego dane osobowe są prawdziwe, aktualne i kompletne.
5. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres Organizatora albo zostawić u położnej w szpitalu lub w szkole rodzenia lub też wypełnić formularz on-line na stronie www.niebieskiepudelko.pl.
6. O dacie uczestnictwa w danej edycji Konkursu decyduje data otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza przez Organizatora.
7. Jedna osoba przez cały Okres Konkursowy może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie.
8. Każdy uczestnik Konkursu, który dokona prawidłowej rejestracji w programie „Niebieskie Pudełko”, otrzyma na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail pytania konkursowe. Odpowiedzi na pytania należy udzielić w terminie wskazanym przez Organizatora w treści maila, zaznaczając jednocześnie opcję potwierdzającą zapoznanie się z treścią Regulaminu.
9. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysłane przez uczestnika Konkursu po terminie wskazanym w treści maila lub też odpowiedzi bez potwierdzenia zapoznania się i przyjęcia Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu danej edycji Konkursu.
10. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, a także za podanie adresu e mail nie należącego do uczestnika.

 

III. NAGRODY

§ 9

1. Łączna pula nagród obejmuje:
a) Mleczko do prania Lovela 1,45 l o wartości 20,49 zł brutto – łącznie 240 nagród (30 nagród na każdą miesięczną edycję Konkursu);
b) Zestaw 2 kosmetyków Emolium (Emulsja do ciała 200 ml i Płyn do kąpieli 200 ml) o wartości 56 zł brutto – łącznie 800 nagród (100 nagród na każdą miesięczną edycję Konkursu);
c) Zestaw 2 produktów Sanytol (Uniwersalny spray 500 ml i Dezynfekujący dodatek do prania 500 ml) o wartości 21,58 zł brutto – łącznie 160 nagród (20 nagród na każdą miesięczną edycję Konkursu).
2. W każdej miesięcznej edycji Konkursu, wyłonionym Laureatom zostaną przyznane następujące Nagrody:
a) Nagroda I stopnia: Zestawy 2 kosmetyków Emolium (Emulsja do ciała 200 ml i Płyn do kąpieli 200 ml) o wartości 56 zł brutto – (100 nagród na każdą miesięczną edycję konkursu);
b) Nagroda II stopnia: 30 sztuk Mleczek do prania Lovela 1,45 l o wartości 20,49 zł brutto (30 nagród na każdą edycję konkursu);
c) Nagroda III stopnia: Zestawy 2 produktów Sanytol (Uniwersalny spray 500 ml i Dezynfekujący dodatek do prania 500 ml) o wartości 21,58 zł brutto – (20 nagród na każdą miesięczną edycję konkursu).
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 10

1. W Konkursie przewidziano 8 (osiem) miesięcznych edycji Konkursu.
2. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
3. Komisja Konkursowa oceni odpowiedzi udzielone przez uczestników pod kątem kreatywności, pomysłowości i poczucia humoru oraz poprawności językowej, tym niemniej każda odpowiedź na pytanie konkursowe podlega subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybiera Laureatów każdej miesięcznej edycji Konkursu i przyznaje Nagrody wymienione w § 9 Regulaminu.
4. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zmianom.
5. Prawo ubiegania się o Nagrody mają wyłącznie uczestnicy, którzy są zarejestrowani w programie „Niebieskie Pudełko” w okresie danej edycji Konkursu, spełnili warunki określone w Regulaminie oraz uzyskali od Organizatora potwierdzenie przyznania Nagrody.
6. Miesięczne edycje Konkursu odbywają się w następujących terminach:
a) I Edycja Konkursu – 1 maja 2021 – 31 maja 2021 roku, w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 maja 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 maja 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 maja 2021 r.
b) II Edycja Konkursu – 1 czerwca 2021 roku – 30 czerwca 2021 r., w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 czerwca 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 czerwca 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 30 czerwca 2021 r.
c) III Edycja Konkursu – 1 lipca 2021 – 31 lipca 2021 roku, w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 lipca 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 lipca 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 lipca 2021 r.
d) IV Edycja Konkursu – 1 sierpnia 2021 roku – 31 sierpnia 2021 r., w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 sierpnia 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 sierpnia 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 sierpnia 2021 r.
e) V Edycja Konkursu – 1 września 2021 roku – 30 września 2021 roku, w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 września 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 września 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 30 września 2021 r.
f) VI Edycja Konkursu – 1 października 2021 roku – 31 października 2021 roku, w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 października 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 października 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 października 2021 r.
g) VII Edycja Konkursu – 1 listopada 2021 roku – 30 listopada 2021 roku, w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 listopada 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 listopada 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 30 listopada 2021 r.
h) VIII Edycja Konkursu – 1 grudnia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku, w edycji Konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 grudnia 2021 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 grudnia 2021 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 grudnia 2021 r.

 

§ 11

1. Do Laureatów jest wysyłana wiadomość o przyznaniu Nagrody z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
2. Organizator powiadomi Laureatów o przyznaniu Nagrody w terminie czternastu dni roboczych od zakończenia każdej miesięcznej edycji Konkursu.
3. Lista Laureatów w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostanie opublikowana przez Organizatora w terminie czternastu dni roboczych od zakończenia każdej miesięcznej edycji Konkursu, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.niebieskiepudelko.pl.
4. Nagrody będą wysyłane pocztą lub przesyłką kurierską do 30 dni po rozstrzygnięciu i zakończeniu każdej edycji Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany danych (w tym np. adresu) Laureata lub wskazania błędnych danych adresowych przez uczestnika będącego Laureatem.
6. Nagrody nieodebrane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia awizowania przesyłki u Laureata oznacza rezygnację przez Laureata z Nagrody. Za nieodebraną w terminie przesyłkę uważa się taką, która została zwrócona do Organizatora przez podmiot zajmujący się dostarczaniem Nagrody po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrody innego rodzaju lub zamiana przyznanej Nagrody na jej równowartość pieniężną.
8. Laureat nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Jeśli laureat nie może z jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody, to traci on prawo do przyznanej nagrody.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 12

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników każdej miesięcznej edycji Konkursu na piśmie, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r.
2. O terminie zgłoszenia reklamacji decyduje data otrzymania pisemnej reklamacji przez Organizatora.

 

§ 13

1. Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Niebieski Konkurs”.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, treść żądania oraz podpis osoby składającej reklamację.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 14

1. Reklamację będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
2. O sposobie rozpatrzenia zgłoszonej w terminie reklamacji, Organizator poinformuje osobę składającą reklamację, w formie korespondencji pisemnej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pelargos Sp. z o.o., 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 71, kontakt: dane@niebieskiepudelko.pl. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w Okresie Konkursowym, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez uczestnika przy rejestracji w programie „Niebieskie Pudełko”.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM „NIEBIESKIEGO KONKURSU”

Kim jesteśmy?
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Pelargos Sp. z o.o. adres: ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, kontakt: dane@niebieskiepudelko.pl.

Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
W ramach naszej spółki, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Marcin Rogulski. Adres kontaktowy do Inspektora to: inspektor@pelargos.com.pl.

Skąd mamy twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas zgłaszania udziału w Konkursie. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zgłoszenia udziału w Konkursie. Jeśli uzyskasz nagrodę w Konkursie, Twoje dane będą przetwarzane w celu wydania Tobie nagrody.

W jakim zakresie przetwarzamy twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, dane dotyczące Twojego dziecka (imię, płeć, data urodzenia lub planowana data porodu) oraz treść odpowiedzi udzielonej przez Ciebie w Konkursie. Ponadto, jeśli złożysz reklamację, będziemy przetwarzać również informacje związane z postępowaniem reklamacyjnym.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?
Twoje dane osobowe podane dla potrzeb udziału w Konkursie przetwarzamy w celu realizacji naszych zobowiązań wobec Ciebie z tytułu zorganizowania Konkursu. Jeśli uzyskasz nagrodę, Twoje dane będziemy przetwarzać również dlatego, że musimy zastosować się do ciążących na nas obowiązków prawnych dotyczących rozliczenia podatku od wydawanych nagród.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia Konkursu; po tym okresie Twoje dane będziemy przechowywać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat do zakończenia konkursu. Jeśli będziesz dochodzić swojego roszczenia, okres ten może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku konieczności obrony przed takim roszczeniem.

Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych?
Twoje dane przekazujemy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania działań związanych z przeprowadzaniem Konkursu. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy ujawnić naszym partnerom:
a) firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić Konkurs;
b) firmom świadczącym usługi związane z realizacją nagród (np. firmom kurierskim itp.);
c) konsultantom prawnym, którzy pomagają nam organizować Konkurs i przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem.
Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedziała, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, choć my cały czas posiadamy Twoje dane.

Jakie masz prawa?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – to prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
b) Prawo do poprawiania danych – jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, przychylimy się do Twojego żądania.
d) Prawo do żądania usunięcia danych – Prawo to, zwane również „prawem do bycia zapomnianym”, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych – Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałaś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail dane@niebieskiepudelko.pl. lub listownie na lub pisząc na adres Pelargos sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie ustosunkujemy się do danej kwestii.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinnaś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłaś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail dane@niebieskiepudelko.pl. lub listownie na adres „Niebieskie Pudełko” Pelargos sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa.

Advertisement

Twoje korzyści z rejestracji

  • Kody rabatowe na ubranka dla dzieci wysyłane na Twój e-mail
  • SMS ze zniżkami do sklepów z zabawkami
  • Zaproszenia do darmowych szkoleń online z nagrodami
  • Udział w społeczności Mam na forum
  • Darmowy newsletter z poradami dla młodych mam i kobiet w ciąży
  • Bezpłatny e-magazyn Niebieskie Pudełko
  • Podcasty tematyczne, infografiki oraz webinaria do pobrania
  • Bezpłatne poradniki do pobrania w PDF
  • Konkursy z nagrodami
  • Udział w Niebieskim Konkursie
ZAREJESTRUJ SIĘ

Pakiety

Pakiety

Placówki