Niebieskie Pudełko Małe dziecko Zdrowie dziecka Zalecane szczepienia ochronne dla dzieci i niemowląt (nieobowiązkowe i płatne)

Zalecane szczepienia ochronne dla dzieci i niemowląt (nieobowiązkowe i płatne)

Do szczepionek zalecanych zaliczamy te wszystkie szczepionki, które dobrze byłoby stosować, zostały bowiem uznane za bezpieczne oraz doskonale chroniące dziecko przed zachorowaniem.

Włącznie ze względów ekonomicznych naszego państwa nie mogą być „na razie” wprowadzone powszechnie jako obowiązujące. Określenie „na razie” oznacza, że naciski środowiska epidemiologów i lekarzy  wobec  decydentów nie zostały dotychczas uwzględnione. Należy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości większość z nich zostanie jednak wprowadzona na listę obowiązkowych. Stało się tak już ze szczepionką wytwarzającą odporność przeciwko tak groźnym  bakteriom jak Hemophilus Influenze (HiB). Od kilku już lat została ona wprowadzona na listę obowiązkowych. Aktualnie toczy się batalia o powszechne szczepienie dzieci przeciw pneumokokom. Na razie udało się wywalczyć prawo do obowiązkowego (bezpłatnego) szczepienia dla wybranej, szczególnie narażonej na zachorowanie grupy dzieci.

Szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Właściwego do spraw zdrowia:

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane osobom Uwagi
WZW typu A
– domiesniowo; dawkowanie i
cykl szczepien według wskazan
producenta szczepionki
1. Osobom wyje d ajacym do krajów o wysokiej i posredniej endemicznosci
zachorowan na WZW typu A.
2. Osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji ywnosci, usuwaniu
odpadów komunalnych i płynnych nieczystosci oraz przy konserwacji
urzadzen słu acych temu celowi.
3. Dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzie y, które nie
chorowały na WZW typu A.
Dawkowanie według wskazan
producenta szczepionki.
WZW typu B
– domiesniowo; dawkowanie i
cykl szczepien według wskazan
producenta szczepionki
1. Osobom, które ze wzgledu na tryb ycia lub wykonywane zajecia sa
nara one na zaka enia zwiazane z uszkodzeniem ciagłosci tkanek lub
poprzez kontakt seksualny.
2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zaka enia nie szczepionym w
ramach szczepien obowiazkowych.
3. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.
4. Dzieciom i młodzie y, nieobjetym dotad szczepieniami obowiazkowymi.
5. Osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym.
Zaleca sie szczepienia podstawowe
w cyklu 0;1;6 miesiecy.
Nie nale y szczepic osób uprzednio
zaszczepionych podstawowo.
Osobom przewlekle chorym
podawac dawki przypominajace w
celu utrzymania ste enia przeciwciał
anty HBs powy ej poziomu
ochronnego (10 j.m./l). Dawki
przypominajace podawac według
wskazan lekarza oraz producenta.
ODRZE, SWINCE, RÓ YCZCE
– podskórnie według wskazan
producenta
1. Osobom nie szczepionym przeciw odrze, swince i ró yczce w ramach
szczepien obowiazkowych nale y podac dwie dawki szczepionki w
odstepie co najmniej 4 tygodni. U osób wczesniej szczepionych przeciw
odrze lub ró yczce szczepionkami monowalentnymi nale y traktowac jako
szczepienie przypominajace.
2. Młodym kobietom, zwłaszcza pracujacym w srodowiskach dzieciecych
(przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie), dla zapobiegania ró yczce
wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku ycia lub je eli od
szczepienia podstawowego w 13 roku ycia mineło wiecej ni 10 lat.
Podawane w wywiadzie przebycie
zachorowan na odre, swinke lub
ró yczke nie jest
przeciwwskazaniem do szczepienia,
nale y ja podac nie wczesniej ni po
upływie 4 tygodni od wyzdrowienia.
Nie szczepic w okresie cia y. Przez
3 miesiace po szczepieniu nie
nale y zachodzic w cia e.
OSPIE WIETRZNEJ
– domiesniowo lub podskórnie
1. Osobom, które nie chorowały na ospe wietrzna i nie zostały wczesniej
zaszczepione w ramach szczepien obowiazkowych albo zalecanych.
2. Kobietom planujacym zajscie w cia e, które nie chorowały wczesniej na
ospe wietrzna.
Dawkowanie według wskazan
producenta szczepionki.
GRYPIE
– dawkowanie i cykl szczepien
według wskazan producenta
szczepionki
1. Ze wskazan klinicznych i indywidualnych:
1) przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolnosc układu
kra enia, oddychania, nerek);
2) w stanach obni onej odpornosci;
3) osobom w wieku powy ej 55 lat.
2. Ze wskazan epidemiologicznych:
1) pracownikom ochrony zdrowia;
2) pracownikom szkół, handlu, transportu oraz innym osobom
nara onym na kontakty z du a liczba ludzi.
Według wskazan producenta.
Szczepionki sa wa ne tylko jeden
rok ze wzgledu na coroczne zmiany
składu według zalecen Swiatowej
Organizacji Zdrowia.
BIEGUNCE (ROTAWIRUSOM) –
doustnie
Dzieciom od 6 tygodnia ycia do 24 tygodnia ycia – dawkowanie według
wskazan producenta.
Szczepionke przeciw rotawirusom
mo na stosowac jednoczesnie
z innymi szczepionkami.
BŁONICY, TE COWI,
KRZTUSCOWI
– domiesniowo lub podskórnie;
dawkowanie i cykl szczepien
według wskazan producenta
szczepionki
1. Dzieciom w 14 roku ycia.
2. Osobom dorosłym powy ej 19 roku ycia (szczepionym podstawowo)
pojedyncze dawki przypominajace, co 10 lat.
3. Osobom w podeszłym wieku, które ze wzgledu na wykonywane zajecia sa
nara one na zaka enie.
4. Osobom zatrudnionym na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.
Dawkowanie według wskazan
producenta szczepionki.
Inwazyjnym Zaka eniom
STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
– domiesniowo lub podskórnie;
dawkowanie i cykl szczepien
według wskazan producenta
szczepionki
1) Szczepionka skoniugowana
a) dzieciom od 2 miesiaca ycia do 5 roku ycia,
b) dzieciom w wieku od 2 miesiaca ycia do 5 roku ycia z grup ryzyka nie
wymienionych w czesci I B,
c) osobom w wieku 50 lat i starszym 13-walentna skoniugowana
szczepionka przeciw pneumokokom (PCV13).
2) Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa):
a) osobom w wieku powy ej 65 roku ycia,
b) dzieciom powy ej 2 roku ycia oraz osobom dorosłym z grup ryzyka
(wrodzone lub nabyte niedobory odpornosci, anemia sierpowata,
asplenia, HIV, przewlekła choroba: serca, płuc (w tym astma i POChP),
nerek, watroby; choroba nowotworowa, wyciek płynu mózgowordzeniowego,
cukrzyca, choroba alkoholowa, nikotynizm, przeszczep
narzadów lub szpiku kostnego, wszczepienie implantu slimakowego,
osoby starsze przebywajace w domach opieki).
Je eli zastosowanie
nieskoniugowanej
(polisacharydowej) szczepionki
wydaje sie byc uzasadnione, to bez
wzgledu na wczesniejszy stan
szczepienia przeciw pneumokokom,
szczepionke skoniugowana nale y
podac jako pierwsza.
Szczepienie nale y realizowac przy
u yciu dopuszczonych do obrotu
preparatów, dawkowanie według
zalecen producenta.
Szczepienie rozpoczete jednym
preparatem nale y kontynuowac do
zakonczenia uodpornienia.
Inwazyjnym Zaka eniom
NEISSERIA MENINGITIDIS
– domiesniowo lub podskórnie
1. Szczepionka skoniugowana od 2 miesiaca ycia – monowalentna przeciwko
serogrupie C.
2. Szczepionka skoniugowana, czterowalentna przeciwko serogrupom A,C,W-
135, Y) – od 12 lub 24 miesiaca ycia.
3. Szczepionka skoniugowana monowalentna i czterowalentna zalecana
dzieciom w wieku od 2 miesiaca ycia z grup ryzyka zaburzen odpornosci
wymienionych w czesci I. A oraz szczególnie nara onym na zachorowanie
nastolatkom i osobom powy ej 65 roku ycia.
4. Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa), przeciwko serogrupom A,
C dzieciom powy ej 2 lat i dorosłym.
Dawkowanie według wskazan
producenta.
Inwazyjnym Zaka eniom
HAEMOPHILUS INFLUENZAE
typu b
– domiesniowo lub podskórnie
1. Dzieciom do ukonczenia 6 roku ycia niezaszczepionym w ramach szczepien
obowiazkowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych,
posocznicy, zapaleniom nagłosni.
2. Osobom z zaburzeniami odpornosci według indywidualnych wskazan.
Dawkowanie według wskazan
producenta.
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU
MÓZGU
– dawkowanie i cykl szczepien
według wskazan producenta
szczepionki
Przebywajacym na terenach o nasilonym wystepowaniu tej choroby w
szczególnosci: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonujacemu
wojsku, funkcjonariuszom stra y po arnej i granicznej, rolnikom, młodzie y
odbywajacej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.
Szczepienie według wskazan
producenta.
CHOLERZE Dawkowanie według wskazan producenta. Szczepienie według wskazan
producenta.
DUROWI BRZUSZNEMU Dawkowanie według wskazan producenta. Szczepienie według wskazan
producenta.
WSCIEKLIZNIE
– domiesniowo lub podskórnie
Osobom wyje d ajacym do rejonów endemicznego wystepowania zachorowan
na wscieklizne.
Szczepienie według wskazan
producenta.
OSTRE NAGMINNE PORA ENIE
DZIECIECE (POLIOMYELITIS)
– podskórnie, domiesniowo lub
doustnie
W zale nosci od sytuacji epidemiologicznej szczepionka doustna monowalentna
lub poliwalentna (zawierajaca 1 lub 2 lub 3 typy wirusa) lub inaktywowana IPV
poliwalentna (zawierajaca 1,2,3 typ wirusa).
Szczepienie według wskazan
producenta.
ÓŁTEJ GORACZCE Wyje d ajacym za granice, według wymogów kraju docelowego, zgodnie z
zaleceniami Miedzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy w
szczególnosci krajów Afryki oraz Ameryki Południowej.
Nie szczepic osób uczulonych na
białko kurze.
LUDZKIEMU WIRUSOWI
BRODAWCZAKA
– domiesniowo
Dawkowanie według wskazan producenta. Szczepienie według wskazan
producenta.
GRUZLICY
– sródskórnie szczepionka BCG
Noworodki i dzieci do 15 roku ycia. Patrz „Informacje uzupełniajace” –
czesc III PSO.

Twoje korzyści z rejestracji

  • Udział w Niebieskim Konkursie
  • Darmowe e-booki
  • Darmowe szkolenia online
  • Newsletter z poradami na 34 tygodnie ciąży i 12 miesięcy życia dziecka
  • Oferty i zniżki dopasowane do Ciebie
  • Wymiana doświadczeń na Forum
ZAREJESTRUJ SIĘ

Zobacz również

Skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Forum

Forum

Imiona