Niebieskie Pudełko Przedszkole Zdrowie dziecka Choroby wieku przedszkolnego Zespoły bólowe u dzieci w wieku przedszkolnym

Zespoły bólowe u dzieci w wieku przedszkolnym

Spo­śród wie­lu pro­ble­mów me­dycz­nych, któ­re tra­pią ro­dzi­ców dzie­ci przed­szkol­nych i wy­ma­ga­ją kon­sul­ta­cji me­dycz­nych, wy­bra­li­śmy te, któ­re do­ty­czą w mniej­szym lub więk­szym stop­niu ca­łej po­pu­la­cji przed­szko­la­ków. Omó­wio­ne zo­sta­ły bar­dzo krót­ko, zwra­ca­my jed­nak uwa­gę, że nie po­win­ny one być lek­ce­wa­żo­ne, po­nie­waż ma­ją istot­ny wpływ na ja­kość ży­cia i po­czu­cie god­no­ści dziec­ka. Na­le­żą do nich:

1) ze­spo­ły bó­lo­we;
2) za­ka­że­nia: go­rącz­ka, ka­szel, za­pa­le­nie za­tok obocz­nych no­sa, za­pa­le­nie ucha środ­ko­we­go, prze­wle­kłe za­pa­le­nie mig­dał­ka gar­dło­we­go, za­ka­że­nia prze­wo­du po­kar­mo­we­go;
3) pa­so­ży­ty prze­wo­du po­kar­mo­we­go;
4) prze­wle­kłe za­par­cia;
5) nie­trzy­ma­nie stol­ca;
6) nie­trzy­ma­nie mo­czu;
7) nie­pra­wi­dło­wo­ści ze­wnętrz­nych na­rzą­dów płcio­wych u chłop­ców;
8) dziec­ko oty­łe;
9) za­bu­rze­nia snu;
10) dziec­ko nad­po­bu­dli­we;
11) próch­ni­ca zę­bów;
12) za­bu­rze­nia po­sta­wy.

Ze­spo­ły bó­lo­we

Dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym naj­czę­ściej uskar­ża­ją się na bó­le brzu­cha, gło­wy i koń­czyn. Cha­rak­ter tych bó­lów jest róż­ny, od po­bo­le­wań do ata­ków na­si­lo­ne­go bó­lu.
Ni­gdy nie wol­no lek­ce­wa­żyć cier­pie­nia dziec­ka i za­wsze trze­ba sta­rać się wy­ja­śnić je­go przy­czy­nę.

Bó­le mo­gą być ob­ja­wem groź­nej cho­ro­by, jak np. bó­le brzu­cha przy ostrym za­pa­le­niu wy­rost­ka ro­bacz­ko­we­go, lub na­pa­dzie ka­mi­cy ner­ko­wej (mo­że wy­stą­pić na­wet u kil­ku­let­nie­go dziec­ka!), lub bó­le gło­wy to­wa­rzy­szą­ce ostre­mu za­pa­le­niu ucha środ­ko­we­go, wy­so­kiej go­rącz­ce czy przy wzro­ście ci­śnie­nia śród­czasz­ko­we­go (za­pa­le­nie opon mó­zgo­wych, gu­zy). Wska­zów­ką jest zwy­kle stan ogól­ny dziec­ka i wy­stę­po­wa­nie to­wa­rzy­szą­cych ob­ja­wów za­ka­że­nia, któ­re zwy­kle ma­ni­fe­stu­je się wy­so­ką go­rącz­ką, wy­mio­ta­mi, po­kła­da­niem się i osła­bie­niem.
Ale też nie­wiel­kie po­bo­le­wa­nia, np. brzu­cha, mo­gą oka­zać się skut­kiem obec­no­ści pa­so­ży­tów lub cho­ro­by re­fluk­so­wej prze­ły­ku. Zaś bó­le gło­wy mo­gą wy­ni­kać z wa­dy wzro­ku, ła­twej do ko­rek­cji lub prze­wle­kłe­go sta­nu za­pal­ne­go za­tok czy ucha.

Twoje korzyści z rejestracji

 • Kody rabatowe na ubranka dla dzieci wysyłane na Twój e-mail
 • SMS ze zniżkami do sklepów z zabawkami
 • Zaproszenia do darmowych szkoleń online z nagrodami
 • Udział w społeczności Mam na forum
 • Darmowy newsletter z poradami dla młodych mam i kobiet w ciąży
 • Bezpłatny e-magazyn Niebieskie Pudełko
 • Bezpłatny voucher zniżkowy od Philips Avent
 • Podcasty tematyczne, infografiki oraz webinaria do pobrania
 • Bezpłatne poradniki do pobrania w PDF
 • Konkursy z nagrodami
 • Udział w Niebieskim Konkursie
ZAREJESTRUJ SIĘ

Zobacz również

Skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Forum

Forum

Pakiety

Pakiety

Placówki