Niebieskie Pudełko Regulamin Niebieskiego Konkursu

Regulamin Niebieskiego Konkursu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Organizatorem konkursu pod nazwą „Niebieski Konkurs”, zwanego dalej „Konkursem” jest Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alei Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 107721, zwana dalej Organizatorem.

§2

Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (dalej: „Okres Konkursowy”) i składa się z miesięcznych edycji konkursowych:

 1. I edycja Konkursu: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. (dalej: „I Edycja Konkursu”);
 2. II edycja Konkursu: od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (dalej: „II Edycja Konkursu”);
 3. III edycja Konkursu: od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (dalej: „III Edycja Konkursu”);
 4. IV edycja Konkursu: od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (dalej: „IV Edycja Konkursu”);
 5. V edycja Konkursu: od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r. (dalej: „V Edycja Konkursu”);
 6. VI edycja Konkursu: od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (dalej: „VI Edycja Konkursu”);

przy czym Okres Konkursowy nie obejmuje okresu weryfikacji wszystkich zgłoszeń, wyłaniania wszystkich Laureatów, wydawania wszystkich Nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w Konkursie.

§3

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.niebieskiepudelko.pl.

§4

Konkurs ma na celu promocję uczestnictwa matek i przyszłych matek w programie edukacyjnym – Niebieskie Pudełko.

§5

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.

Komisja konkursowa wybierać będzie Laureatów każdej miesięcznej edycji Konkursu i przyznawać Nagrody laureatom konkursu wyłonionym spośród uczestników biorących udział w każdej miesięcznej edycji Konkursu, którzy udzielili najbardziej interesującej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe. 

§6

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu.

Uczestnik udzielając odpowiedzi na pytania konkursowe ma obowiązek potwierdzić zapoznanie się i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu, w formie określonej przez Organizatora.

§7

Uczestnictwo w Konkursie i podanie danych osobowych uczestnika jest całkowicie dobrowolne.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§8

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie, kobiety w ciąży i matki, które spełniły łącznie następujące warunki:
 • nie później niż 4 tygodnie po urodzeniu dziecka zarejestrowały się w bazie Family Data, prowadzonej przez Organizatora z wykorzystaniem udostępnionego przez Organizatora formularza rejestracyjnego, oraz
 • udzieliły odpowiedzi na pytanie/pytania konkursowe, przesłane przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w bazie Family Data, udostępnionego na stronie niebieskiepudelko.pl albo znajdującego się w poradnikach wydawanych przez Organizatora albo otrzymanego w szpitalu położniczym lub na oddziale położniczym lub w szkole rodzenia.
 2. W zgłoszeniu uczestnik jest zobowiązany podać pola zdefiniowane, jako obowiązkowe tj.:
 • imię i nazwisko matki,
 • datę urodzenia matki,
 • imię oraz płeć i datę urodzenia dziecka lub przewidywaną datę porodu,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • miejsce zamieszkania matki (miejscowość, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 1. Podpisując formularz rejestracyjny uczestnik oświadcza, że wszelkie dane i informacje podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, w tym jego dane osobowe są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 2. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres Organizatora albo zostawić u położnej w szpitalu lub w szkole rodzenia lub też wypełnić formularz on-line na stronie niebieskiepudelko.pl.
 3. O dacie uczestnictwa w danej edycji Konkursu decyduje data otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza przez Organizatora.
 4. Jedna osoba przez cały Okres Konkursowy może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie.
 5. Każdy uczestnik Konkursu, który dokona prawidłowej rejestracji w bazie Family Data, otrzyma na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail pytania konkursowe. Odpowiedzi na pytania należy udzielić w terminie wskazanym przez Organizatora w treści maila, zaznaczając jednocześnie opcję potwierdzającą zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 6. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysłane przez uczestnika Konkursu po terminie wskazanym w treści maila lub też odpowiedzi bez potwierdzenia zapoznania się i przyjęcia Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu danej edycji Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, a także za podanie adresu e‑mail nie należącego do uczestnika.

 

III.  NAGRODY

§9

 1. Łączna pula nagród obejmuje:
 2. Płyn do prania Ariel Baby 2,6l o wartości 35,49 zł brutto – łącznie 180 nagród (30 nagród na każdą miesięczną edycję Konkursu).
 3. Zestaw 2 kosmetyków Emolium (Emulsja do ciała 200 ml i Płyn do kąpieli 200 ml) o wartości 29,87 zł brutto – łącznie 600 nagród (100 nagród na każdą miesięczną edycję Konkursu).
 4. Miesięczny zapas Pieluszek Pampers Premium Care 3) o wartości 80 zł brutto – łącznie 48 nagród (8 nagród na każdą miesięczną edycję Konkursu).
 5. W każdej miesięcznej edycji Konkursu, wyłonionym Laureatom zostaną przyznane następujące Nagrody:
 6. Nagroda I stopnia: Miesięczny zapas Pieluszek Pampers Premium Care 3 ) o wartości 80 zł brutto – (8 nagród na każdą miesięczną edycję konkursu);
 7. Nagroda II stopnia: Zestawy 2 kosmetyków Emolium (Emulsja do ciała 200 ml i Płyn do kąpieli 200 ml) o wartości 29,87 zł brutto – (100 nagród na każdą miesięczną edycję konkursu);
 8. Nagroda III stopnia: 30 sztuk Płynów do prania Ariel Baby 2,6l o wartości 35,49 zł brutto (30 nagród na każdą edycję konkursu).
 9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§10

 1. W Konkursie przewidziano 6 (sześć) miesięcznych edycji Konkursu.
 2. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. W każdej miesięcznej edycji Konkursu Komisja konkursowa kierując się swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi na pytanie konkursowe, wybierze Laureatów każdej miesięcznej edycji Konkursu i przyzna Nagrody wymienione w 9.
 4. Komisja konkursowa oceni odpowiedzi udzielone przez uczestników pod kątem kreatywności, pomysłowości i poczucia humoru oraz poprawności językowej, tym niemniej każda odpowiedź na pytanie konkursowe podlega subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej.
 5. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zmianom.
 6. Prawo ubiegania się o Nagrody mają wyłącznie Uczestnicy, którzy są zarejestrowani w bazie Family Data w okresie danej edycji Konkursu, spełnili warunki określone w Regulaminie oraz uzyskali od Organizatora potwierdzenie przyznania Nagrody.
 7. Miesięczne edycje Konkursu odbywają się w następujących terminach:
 8. I Edycja Konkursu – 1 stycznia 2018 – 31 stycznia 2018 roku, w edycji konkursu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 stycznia 2018 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 stycznia 2018 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 stycznia 2018 r.
 9. II Edycja Konkursu – 1 lutego 2018 roku – 28 lutego 2018 r., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 lutego 2018 roku do godziny 23.59.59 w dniu 28 lutego 2018 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 28 lutego 2018 r.
 10. III Edycja Konkursu – 1 marca 2018 – 31 marca 2018 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 marca 2018 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 marca 2018 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 marca 2018 r.
 11. IV Edycja Konkursu – 1 kwietnia 2018 roku – 30 kwietnia 2018 r., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 kwietnia 2018 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 kwietnia 2018 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 30 kwietnia 2018 r.
 12. V Edycja Konkursu – 1 maja 2018 roku – 31 maja 2018 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 maja 2018 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 maja 2018 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 31 maja 2018 r.
 13. VI Edycja Konkursu – 1 czerwca 2018 roku – 30 czerwca 2018 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 czerwca 2018 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 czerwca 2018 roku i ważne zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora do 30 czerwca 2018 r.

§11

 1. Do Laureatów jest wysyłana wiadomość o przyznaniu Nagrody z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator powiadomi Laureatów o przyznaniu Nagrody w terminie czternastu dni roboczych od zakończenia każdej miesięcznej edycji Konkursu.
 3. Lista Laureatów w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostanie opublikowana przez Organizatora w terminie czternastu dni roboczych od zakończenia każdej miesięcznej edycji Konkursu, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.niebieskiepudelko.pl.
 4. Nagrody będą wysyłane pocztą lub przesyłką kurierską do 30 dni po rozstrzygnięciu i zakończeniu każdej edycji Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany danych (w tym np. adresu) Laureata lub wskazania błędnych danych adresowych przez uczestnika będącego Laureatem.
 6. Nagrody nieodebrane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia awizowania przesyłki u Laureata oznacza rezygnację przez Laureata z Nagrody. Za nieodebraną w terminie przesyłkę uważa się taką, która została zwrócona do Organizatora przez podmiot zajmujący się dostarczaniem Nagrody po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
 7. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrody innego rodzaju lub zamiana przyznanej Nagrody na jej równowartość pieniężną.
 8. Laureat nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Jeśli laureat nie może z jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody, to traci on prawo do przyznanej nagrody.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§12

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników każdej miesięcznej edycji Konkursu na piśmie, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. O terminie zgłoszenia reklamacji decyduje data otrzymania pisemnej reklamacji przez Organizatora.

§13

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Niebieski Konkurs”.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, treść żądania oraz podpis osoby składającej reklamację.

§14

 1. Reklamację będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
 2. O sposobie rozpatrzenia zgłoszonej w terminie reklamacji, Organizator poinformuje osobę składającą reklamację, w formie korespondencji

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

 1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 46.
 3. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 4. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału rozstrzygnięcia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych przez Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r oku – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).
 7. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, jeżeli jego udział w Konkursie, podanie danych lub odpowiedź na pytanie konkursowe będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym.
 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

 

Twoje korzyści z rejestracji

 • Udział w Niebieskim Konkursie
 • Darmowe e-booki
 • Darmowe szkolenia online
 • Newsletter z poradami na 34 tygodnie ciąży
  i 12 miesięcy życia dziecka
 • Oferty i zniżki dopasowane do Ciebie
 • Wymiana doświadczeń na Forum
ZAREJESTRUJ SIĘ

Pakiety

Pakiety

Placówki