Strona główna » Regulamin akcji testowanie kosmetyków HiPP Babysanft Sensitive

Regulamin akcji testowanie kosmetyków HiPP Babysanft Sensitive

1. ORGANIZATOR

1.1. Akcja Testowanie kosmetyków HiPP Babysanft Sensitive (dalej: „Akcja”) jest organizowana przez HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ulicy Giełdowej 1, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 zł., NIP 526-00-33-068 (dalej zwaną „Organizatorem”).
1.2. Wykonawcą i koordynatorem Akcji jest, działająca na zlecenie i w imieniu Organizatora, Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł., NIP 525-15-68-829 (zwana dalej: „Wykonawcą Akcji”).
1.3. Akcja jest prowadzona za pośrednictwem następ¬ującej strony internetowej: https://www.niebieskiepudelko.pl/ (zwanej dalej „Witryną”).
1.4. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. UCZESTNICTWO W AKCJI

2.1. W Akcji może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):
a) jest osobą fizyczną, obywatelem RP i ukończyła 18 lat;
b) jest w III trymestrze ciąży lub jest rodzicem przynajmniej jednego dziecka w wieku 0-3 miesiące;
c) posiada aktywne konto w serwisie Instagram lub Tik-Tok lub Facebook;
d) akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz spełnia wszystkie warunki Akcji;
e) jest użytkownikiem zarejestrowanym w Witrynie i przed wzięciem udziału w Akcji uzupełni potrzebne do tego dane.
2.2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Wykonawcy Akcji oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Akcji oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.
2.3. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

3. CEL AKCJI

Celem Akcji jest promowanie Organizatora oraz produktów HiPP Babysanft Sensitive oferowanych przez Organizatora.

4. CZAS TRWANIA AKCJI

4.1. Akcja rozpoczyna się o godzinie 00:00:00 dnia 14 lutego 2023 r., a kończy w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 23:59:59.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

5.1. Osoby, które chcą wziąć udział w Akcji muszą zarejestrować się w Witrynie zgodnie z punktem 2.1 Regulaminu, a następnie wziąć udział w Akcji znajdującej się w Witrynie. Po zarejestrowaniu Uczestnicy są identyfikowani na podstawie nazwy użytkownika i hasła, które podali podczas rejestracji. Wymogiem uczestnictwa w Akcji jest:
a) zarejestrowanie się w Witrynie;
b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://niebieskiepudelko.pl/hipp-babysanft-sensitive-testowanie.pl poprzez odpowiedź na pytanie „Dlaczego uważasz, że to Ty powinnaś przetestować zestaw produktów HiPP Babysanft Sensitive?” oraz odpowiedź na dodatkowe pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Akcji i ma obowiązek zaakceptować Regulamin.
5.2. Aby wziąć udział w Akcji wymagane jest posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Uczestnik dokonujący zgłoszenia udziału w Akcji jest zobowiązany podać swoje dane,
w tym swój adres e-mail, potwierdzając jednocześnie, że jest dysponentem tego adresu i będzie dysponentem przedmiotowego adresu przynajmniej do końca trwania Akcji. Uczestnik, przesyłając prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji związanych z udziałem w Akcji, na podany adres e mail, na który Wykonawca Akcji będzie przesyłał także informacje dotyczące Akcji.
5.3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
5.4. Na podstawie wszystkich kreatywnych odpowiedzi komisja składająca się z 3 osób (zwane dalej „Komisją”) wybiera spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Akcji określone w punktach 2 oraz 5.1., zwycięzców (zwanych dalej „Zwycięzcami”) według subiektywnych kryteriów ustalonych przez Komisję. Komisja wybiera najbardziej kreatywne i najbardziej interesujące odpowiedzi wedle własnego uznania, za co ani Organizator ani Wykonawca Akcji nie ponoszą odpowiedzialności w żadnej formie.
5.5. Zgłoszenia do Akcji przyjmowane są do dnia 24 lutego 2023 r. do godzinie 23:59:59.
5.6. Do dnia 28 lutego 2023 r. spośród wszystkich prawidłowo dokonanych w Akcji Zgłoszeń zostanie wyłonionych 200 (słownie: dwieście) Zwycięzców nagród, o których mowa w punkcie 6.1. Regulaminu oraz dodatkowo 200 Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.
5.7. W dniach od 1 marca 2023 r. do 8 marca 2023 r. Wykonawca Akcji powiadamia Zwycięzcę o wygranej poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany podczas rejestracji. Wykonawca Akcji podejmie próbę połączenia maksymalnie 3 (trzy) razy. W przypadku braku skutecznego połączenia albo w przypadku, gdy dane podane przez Uczestnika będą niepełne, uniemożlwiające wysyłkę nagród drogą pocztową lub kurierską, nagroda zostanie przyznana zwycięzcy z listy rezerwowej na zasadach przedstawionych powyżej.
5.8. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.niebieskiepudelko.pl do dnia 9 marca 2023 r. Dodatkowo do każdego Zwycięzcy zostanie wysłane potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany podczas rejestracji.
5.9. Do dnia 10 marca 2023 r. Wykonawca Akcji wyśle za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty-Polskiej Zwycięzcy Nagrodę na adres pocztowy podany podczas rejestracji i potwierdzony podczas kontaktu telefonicznego.
5.10. W przypadku nie podjęcia przez Zwycięzcę Nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania jej do dyspozycji Zwycięzcy, uznaje się że Zwycięzca zrzekł się udziału w Akcji, co jest jednoznaczne z utratą prawa Zwycięzcy do żądania wydania mu Nagrody. Za nieodebraną w terminie uważa się także Nagrodę, która została zwrócona do Wykonawcy Akcji przez pocztę lub firmę kurierską po upływie terminu umożliwiającego Zwycięzcy odbiór Nagrody.
5.11. Wykonawca Akcji nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody w przypadku zmiany danych Uczestnika (adresu) lub wskazania błędnych danych adresowych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
5.12. Prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę ani w zamian za nagrodę rzeczową żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
5.13. W dniu 28 marca 2023 r. Wykonawca Akcji wyśle Zwycięzcy za pośrednictwem poczty e-mail link do ankiety wynikowej, w której zawarte będą pytania dotyczące testowanych produktów będących Nagrodą. Link zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.
5.14. Zwycięzca jest zobowiązany do:
a) wypełnienia ankiety wynikowej poprzez udzielenie odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59:59;
b) zamieszczenie w trybie publicznym na swoim profilu w serwisie Instagram, Tik-Tok lub Facebook co najmniej jednego postu lub stories ze zdjęciem lub filmem testowanych produktów HiPP Babysanft Sensitive lub rolkę/reels oraz hashtagami: #delikatnośćhipp, #hippbabysanft, #kosmetykihipp i odniesieniem do @NiebieskiePudelko i @hipp.polska oraz oznaczeniem w widocznym miejscu publikacji: [REKLAMA@hipp.polska oraz @niebieskiepudelko]. W przypadku publikacji posta tekst: [REKLAMA@hipp.polska oraz @niebieskiepudelko] – należy umieścić na początku tekstu posta, w pierwszej linijce. W stories tekst [REKLAMA@hipp.polska oraz @niebieskiepudelko] – powinien być napisany wyraźną czcionką, która nie zlewa się z zastosowanym tłem. Tekst powinien być wyraźnie widoczny dla obiorcy. Wszystkie publikacje w ramach Akcji powinny zostać oznaczone w sposób zgodny z wytycznymi prezesa UOKiK (kliknij, aby zapoznać się z wytycznymi UOKiK)
5.15. Zwycięzca bierze odpowiedzialność za treści umieszczone w postach. Organizator zobowiązuje Zwycięzcę do publikacji tylko tych materiałów, które odpowiadają przepisom obowiązującego prawa.
5.16. Organizator ma prawo do żądania modyfikacji treści reklamowych a nawet ich usunięcia jeśli Zwycięzca publikuje treści, które nie odpowiadają przepisom obowiązującego prawa.
5.17. Odesłanie przez Zwycięzcę wypełnionej ankiety wynikowej i publikacja postu lub stories stanowią wypełnienie przez Zwycięzcę obowiązków wynikających z treści tego Regulaminu.
5.18. W przypadku, jeśli Zwycięzca nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z Regulaminu wskazanych powyżej, Organizator lub Wykonawca Akcji mogą żądać zwrotu Nagrody.
5.19. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Akcji, każdy Uczestnik deklaruje nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora i Wykonawcy Akcji wszelkich autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów, jakie powstaną lub mogą powstać w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane w realizacji Akcji, jeżeli utwór taki zostanie nagrodzony przyznaną nagrodą.
5.20. Z chwilą wydania nagrody w Akcji Uczestnik przenosi na Organizatora i Wykonawcę Akcji wszelkie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do takiego utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
5.21. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora i Wykonawcę Akcji, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazania innym podmiotom w celu modyfikacji.
5.22. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie dowolnego rozpowszechniania utworu przez Organizatora i Wykonawcę Akcji – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
c) a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
5.23. Uczestnik, wypełniając formularz zgłoszeniowy w Akcji składa także oświadczenie
o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i przyjęciu go do stosowania. Uczestnik zobowiązuje się tym samym do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

6. NAGRODY

6.1. Uczestnicy Akcji mogą zdobyć następujące nagrody rzeczowe (zwane dalej „Nagrodą”):

 

HiPP

6.2. W związku z przekazaniem Nagrody w Akcji Wykonawca Akcji nie wydaje Zwycięzcom dokumentu księgowego.
6.3. Organizator korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy o PIT.
6.4. Produkty stanowiące nagrody w Akcji nie są przeznaczone na sprzedaż, a Zwycięzca, akceptując Regulamin zobowiązuje się do ich wykorzystania wyłącznie w ramach Akcji. Zwycięzcy nie wolno sprzedać produktów, a w przypadku wykrycia takiej próby, Wykonawca Akcji zażąda natychmiastowego usunięcia oferty sprzedaży i zwrotu ekwiwalentu pieniężnego tego produktu stosownie do pkt. 6.1. Regulaminu.

7. DANE OSOBOWE I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Dane osobowe gromadzone będą w celu przeprowadzenia Akcji, wydania nagrody, archiwizacji danych osobowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń i będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu realizacji i stosowania RODO.
7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gwiaździsta 71 (01-651 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł, NIP 525-15-68-829, dalej zwana „Administratorem”.
7.3. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, numer telefonu kontaktowego, miejsce zamieszkania), będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w pkt 7.1.
7.4. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (art. 5 ust. 1 ppkt a) RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących Akcji).
7.6. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
7.7. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
7.8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, firmie kurierskiej DHL, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
7.9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
7.10. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
7.11. Dane osobowe Uczestników nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
7.12. W celu skorzystania z powyższych praw Uczestnik ma prawo skontaktować się z Administratorem, korzystając z następujących danych kontaktowych inspektor@pelargos.com.pl.
7.13. W sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa, Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.14. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby Akcji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Akcji, w tym do otrzymania nagrody.
7.15. Wykonawca Akcji jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 tej ustawy. Wykonawca Akcji świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.16. W ramach Akcji Wykonawca Akcji świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Witrynie;
b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Akcji za pośrednictwem Witryny;
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Wykonawcą Akcji a Uczestnikami.
7.17. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Wykonawca Akcji wyłącznie w zakresie niezbędnym do zorganizowania Akcji.
7.18. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie oświadczenia wskazanego w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez udostępnienie adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
7.19. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
7.20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji, tj. do 4 maja 2023 roku. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: pelargos@pelargos.pl lub w formie pisemnej na adres: Pelargos spółka z o.o. ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Testowanie kosmetyków HiPP Babysanft Sensitive”
8.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Wykonawcę Akcji.
8.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
8.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Wykonawcy Akcji.
8.6. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Wykonawcę Akcji nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Akcji oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
9.2. Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.
9.3. Jeżeli Wykonawca Akcji w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Akcji ze skutkiem natychmiastowym.
9.4. Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Akcji zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Wykonawcy Akcji, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Wykonawca Akcji nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.
9.5. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Wykonawcy Akcji oraz na stronie internetowej pod adresem www.niebieskiepudelko.pl.
9.6. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, jeżeli jego udział w Akcji, podanie danych lub odpowiedź na pytania zawarte w otrzymanym mailu będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych podczas rejestracji.
9.7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tego Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
9.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2023 r.

 

Advertisement

Twoje korzyści z rejestracji

  • Kody rabatowe na ubranka dla dzieci wysyłane na Twój e-mail
  • SMS ze zniżkami do sklepów z zabawkami
  • Zaproszenia do darmowych szkoleń online z nagrodami
  • Udział w społeczności Mam na forum
  • Darmowy newsletter z poradami dla młodych mam i kobiet w ciąży
  • Bezpłatny e-magazyn Niebieskie Pudełko
  • Podcasty tematyczne, infografiki oraz webinaria do pobrania
  • Bezpłatne poradniki do pobrania w PDF
  • Konkursy z nagrodami
  • Udział w Niebieskim Konkursie
ZAREJESTRUJ SIĘ

Pakiety

Pakiety

Placówki